MSCDN Wydział w Ostrołęce - Materiały do pobrania
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Materiały pokonferencyjne

 

"Różne spojrzenia na zadawanie prac domowych uczniom - potrzeba czy nawyk?"

Wstęp do materiałów pokonferencyjnych

Zadawanie prac domowych uczniom w aspekcie praw dziecka (Krystyna Kiełczewska-Iwaniuk)

Praca domowa a ocenianie kształtujące (Ewelina Wojtan)

Edukacja polonistyczna (Elżbieta Amrzykowska)

Zyski i straty wynikające z zadawania prac domowych w szkole podstawowej w kontekście możliwości rozwojowych 10-13latków a aspiracje rodziców (Katarzyna Łada)

Zadawać czy nie zadawać? Oto jest pytanie.... (Kinga Białek)

Pedagogika C.Freineta (Bożena Ruszkiewicz)


 

"Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawa oświatowego"

Prezentacja


 

"Zmiany w podstawie programowej muzyki i plastyki"

Muzyka szkoła podstawowa

Plastyka szkoła podstawowa


 

"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka"

Mazowiecki program stypendialny

Stypendia na Mazowszu


 

"Nowa podstawa programowa 2017 - konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa".

Edukacja dla bezpieczeństwa - szkoła podstawowa

Wychowanie fizyczne - szkoła podstawowa

Podstawa programowa wychowanie fizyczne klasy IV - VIII


 

"Wdrażanie reformy w szkołach zawodowych"

Moduł I (poprawiony)

Moduł II


 

"KAMISHIBAI w pracy z dziećmi w wieku 6-12 lat"

Seans Kamishibai


 

"Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej"

Realizacja priorytetów MEN

Ankieta


„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia - Urząd Marszałkowski

Rola MSCDN w realizacji Programu stypendialnego


 

"Dopalacze zagrożeniem życia - profilaktyka uzależnień"

Dopalacze kradną życie


 

"Profilaktyka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu B&N"

Bezpieczni & Niechronieni

Stan BRD w Polsce

Zadania dyrektora i nauczycieli


 

"Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc czwartoklasiście?"

Trudny próg edukacyjny. Jak pracować z uczniami klas IV w wieku 9-10 lat?


 

"Język obcy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej"

Europejskie portfolio językowe

Język angielski w przedszkolu i klasach I-III

Język obcy w przedszkolu i klasach I-III


 

"Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej podstawy programowej"

Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej podstawy programowej 

"Wychowanie fizyczne w mojej szkole. Jak stymulować jakość szkolnego wychowania fizycznego?"

Przestrzeganie praw człowieka podczas lekcji Wychowania Fizycznego.

Po czym poznać, że WF w mojej szkole udaję się?

Uczeń na WF - w jaki sposób analizować informacje o jego aktywności?

WF - program z klasą.


 

"Tajemnice sztuki współczesnej"

Tajemnice sztuki współczesnej - prezentacja ze spotkania

Polska sztuka współczesna przełomu XX i XXI wieku - dr Olga Kłosiewicz

Polska sztuka współczesna przełomu XX i XXI wieku - scenariusz zajęć z młodzieżą


"Przywództwo w szkole. Zmiany w prawie oświatowym"

Zmiany w prawie oświatowym


"Wokół Naszego Elementarza"

Wokół Naszego Elementarza

Zmiany w prawie oświatowym od września 2014 r.

Polecane portale internetowe


"Motywacja w edukacji językowej"

Kreatywna lekcja języka obcego

Metoda CLIL

Motywacja w glottodydaktyce


Sześciolatek w szkole -"Edukacja najmłodszych szansą na lepszy rozwój"

Jak uczynić edukację matematyczną przyjazną dziecku i nauczycielowi

Sześciolatek w szkole - O gotowości dziecka, szkoły i rodziców - ORE

Sześciolatek w szkole - Edukacja najmłodszych szansą na lepszy rozwój - SP Nr 1 w Ostrołęce

Wielopoziomowa otwartość przedszkola


„Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych” – rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym.

Edukacja integracyjna

Edukacja włączająca wyzwaniem dla nauczyciela

Poznaję i akceptuję siebie i innych

Rebecca Elliott (video)


"Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Nowe wymagania w nadzorze pedagogicznym."

Zmiany w zakresie wspomagania szkół

Krajowe standardy pracy szkoły i nauczyciela na tle polityki UE

Zmiany w prawie oświatowym


"Rewalidacja indywidualna"

Metoda Krakowska

Metoda Krakowska - materiały

Rewalidacja Indywidualna Wsparciem Rozwoju Ucznia

Wzór Programu Rewalidacji

Zadania i zasady organizacji zajęć z rewalidacji indywidualnej

Zastosowanie Metod Baśniowych Spotkań


"Szkoła przyjazna sześciolatkowi"

9 faktów MEN o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

Dostosowanie warunków szkoły do wymagań wynikających z obowiązku przyjmowania do szkół dzieci sześcioletnich

Działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Kim jest 5-6 latek?

Przykłady dobrych praktyk przedszkoli, które skutecznie przygotowują dzieci do wcześniejszego podjęcia nauki

 


"Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011"

Materiały pokonferencyjne

 


"Szkolnictwo Zawodowe w dobie reformy a rynek pracy."

Innowacyjna szkoła = innowacyjna gospodarka

Kompetencje społeczne na rynku pracy

Kształcenie zawodowe według programów przedmiotowych i modułowych

Szkolnictwo zawodowe, kondycja - potencjał - potrzeby

Kształcenie zawodowe i ustawiczne - założenia projektowanych zmian

 


"Nowe regulacje prawne w sprawie organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej."

Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i gimnazjum

Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych


"Transplantacja dar życia - Jestem na Tak"

Przeszczepianie narządów u człowieka - podstawowe zagadnienia


"Kiedy norma a kiedy błąd językowy."

oprac. prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

 

 

mpp